- वैश्विक पुनर्नवीनीकरण मानक प्रमाणन;

-ओको-टेक्स मानक 100 प्रमाणन;

-एसजीएस प्रमाणन।